Logo
 

Các tờ trình, báo cáo của HĐND tỉnh

I. Thường trực HĐND tỉnh

1. Tờ trình số 126/TTr-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh Về việc ban hành Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

2. Báo cáo số 124/BC-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề Công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3Phụ lục 4Phụ lục 5Phụ lục 6Phụ lục 7Phụ lục 8).

3. Báo cáo số 123/BC-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri Trước kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa XVII.

4. Báo cáo số 127/BC-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh về Kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022.

II. Các Ban HĐND tỉnh

* Ban Văn hóa - xã hội:

1. Báo cáo số 72/BC-VHXH của Ban VHXH về kết quả giám sát chuyên đề Hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021 (Phụ lục kèm theoTổng hợp phiếu điều tra của giáo viênTổng hợp phiếu điều tra của học sinhTổng hợp phiếu điều tra của người dân).

2. BCTT số 74/BC-VHXH của Ban VHXH Về việc hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* Ban Pháp chế:

1. Báo cáo số 41/BC-BPC của Ban Pháp chế về kết quả giám sát chuyên đề Tình hình hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3Phụ lục 4Phụ lục 5).

2. BCTT số 42/BC-BPC của Ban Pháp chế Về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

3. BCTT số 43/BC-BPC của Ban Pháp chế về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* Ban Kinh tế - ngân sách

1. Báo cáo số 68/BC-KTNS của Ban KTNS về kết quả giám sát chuyên đề Công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các làng nghề trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1, 2Phụ lục 3).

2. BCTT số 69/BC-KTNS của Ban KTNS về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

3. BCTT số 70/BC-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 05 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn NSĐP 5 năm 2021-2025.

4. BCTT số 71/BC-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQHĐND ngày 05/10/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hải Dương.

5. BCTT số 72/BC-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương.

6. BCTT số 73/BC-KTNS của Ban KTNS về Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Phụ lục kèm theo).

7. BCTT số 74/BC-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn NSTW năm 2022 Hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

8. BCTT số 75/BC-KTNS của Ban KTNS Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021, 2022.

9. BCTT số 76/BC-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.