Logo
 

Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

I. BÁO CÁO

1. Báo cáo số 70/BC-UBND về Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

2. Báo cáo số 69/BC-UBND về Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm,giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022 (Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3).

3. Báo cáo số 68/BC-UBND về Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (Phụ lục kèm theo).

4. Báo cáo Tình hình, kết quả công tác bảo đảm An ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

5. Báo cáo số 71/BC-UBND về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (Phụ lục kèm theo).

6. Báo cáo số 72/BC-UBND về Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 và những vấn đề trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022.

7. Báo cáo số 73/BC-UBND về Tình hình sử dụng kinh phí cho công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 năm 2020, 2021 (Phụ lục kèm theo).

8. Báo cáo số 65/BC-UBND về Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

II. TỜ TRÌNH

1. Tờ trình số 40/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQHĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo).

2. Tờ trình số 41/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo).

3. Tờ trình số 39/TTr-UBND Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1Phụ lục 2).

4. Tờ trình số 43/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương.

5. Tờ trình số 42/TTr-UBND Về viêc̣ đề nghị hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Tổng hợp ý kiến tham gia).

6. Tờ trình số 44/TTr-UBND Về việc phân bổ vốn NSTW năm 2022 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Phụ lục kèm theo).

7. Tờ trình số 45/TTr-UBND Về việc bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn NSĐP 5 năm 2021-2025 (Phụ lục kèm theo).