Logo
 

Các tờ trình của UBND tỉnh

1. Tờ trình số 10/TTr-UBND về Ban hành Nghị quyết Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1.1. Báo cáo giải trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.2. Bảng tổng hợp ý kiến tham gia.

2. Tờ trình số 05/TTr-UBND về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2.1. Báo cáo tổng kết Chương trình phòng, chống mại giai đoạn 2016 - 2020.

2.2. Nội dung tham gia của Sở Tư pháp.

2.3. Tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành liên quan.

3. Tờ trình số 15/TTr-UBND về Ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân về hỗ trợ kinh phí trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc có nhưng những người này đã chết hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng vẫn còn ít nhất một trong các thành viên gia đình là ông bà nội; ông bà ngoại; cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3.1. Biểu phụ lục kèm theo.

3.2. Báo cáo đánh giá thực trạng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.3. Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.4. Báo cáo thẩm định dự thảo VBQPPL của Sở Tư pháp.

3.5. Tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành liên quan.

3.6. Ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh.

4. Tờ trình số 19/TTr-UBND về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

4.1. Phụ lục 1.

4.2. Phụ lục 2.

5. Tờ trình số 18/TTr-UBND về Ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân về hỗ trợ kinh phí trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc có nhưng những người này đã chết hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng vẫn còn ít nhất một trong các thành viên gia đình là ông bà nội; ông bà ngoại; cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

5.1. Phụ lục 1.

5.2. Phụ lục 2.

5.3. Tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành liên quan.

6. Tờ trình số 20/TTr-UBND về việc qui định số lượng, mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

7. Tờ trình số 21/TTr-UBND về việc đề nghị quyết định chủ trương Đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391 đoạn từ Km24+600-Km28+400.

8. Tờ trình số 22/TTr-UBND về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến trục Đông Tây, tỉnh Hải Dương.

9. Tờ trình số 26/TTr-UBND về việc đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2021 sang năm 2022.

9.1. Phụ lục 1.

9.2. Phụ lục 2.

9.3. Phụ lục 3.

10. Tờ trình số 25/TTr-UBND về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Biểu phụ lục kèm theo).

11. Tờ trình số 24/TTr-UBND về việc đề nghị phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn vay ODA để trả nợ gốc năm 2022.

12. Tờ trình số 27/TTr-UBND về việc đề nghị bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 (vốn ngân sách tỉnh) cho dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Ðằng.

Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 252479
Tổng lượt truy cập: 41344915