Logo
 

Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh

A. TỜ TRÌNH

Tờ trình số 61/TTr-HĐND về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

B. BÁO CÁO

I. Ban Pháp chế

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định số lượng, mức bồi dưỡng hằng tháng và kinh phí hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

II. Ban Văn hóa - xã hội

1. Báo cáo thẩm tra về quy định chế độ trợ giúp xã hội và hỗ trợ kinh phí trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025  trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

III. Ban Kinh tế - ngân sách

1. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Biểu phụ lục kèm theo).

2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 (vốn ngân sách tỉnh) cho dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng.

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Biểu phụ lục kèm theo).

4. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phân bổ kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn vay ODA để trả nợ gốc năm 2022.

5. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2021 sang năm 2022.

6. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình thuộc lĩnh vực giao thông (Biểu phụ lục kèm theo).

7. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.