Logo
 

Tài liệu, văn bản chung

Tài liệu, văn bản chung chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII:

1. Giấy triệu tập và Giấy mời kỳ họp.

2. Nội dung chương trình kỳ họp.

* Sơ đồ Trung tâm Văn hóa Xứ Đông:

 - Tầng hầm


- Tầng 1

- Tầng 4