Logo
 

Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh

A. Thường trực HĐND tỉnh

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh khóa XVII.

1.1. Biểu phụ lục kèm theo.

2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm – HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII.

3. Tờ trình về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

4. Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.
 

B. Các Ban HĐND tỉnh

I. Ban Văn hóa - xã hội

1. Báo cáo giám sát chuyên đề về thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế của các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

1.1. Biểu phụ lục kèm theo.

1.2. Báo cáo tổng hợp phiếu điều tra xã hội học của cán bộ y tế và người dân khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn.

2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030.

5. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng được tiếp nhận vào Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương.

6. Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội năm 2021và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

II. Ban Pháp chế

1. Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021.

2. Báo cáo thẩm tra về việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hải Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

2.1. Biểu phụ lục kèm theo.

3. Báo cáo thẩm tra về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

4. Báo cáo thẩm tra về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022.

III. Ban Kinh tế - ngân sách

1. Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.

2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo nghị quyết về việc quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo nghị quyết về việc quy định phân cấp nguồn thu,nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

4. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc chuyển loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

5. Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2021, Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022.

6. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dungcủa Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

7. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

8. Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2022 - 2024.

9. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

10. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư mộtsố dự án, công trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo.

11. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư mộtsố dự án, công trình thuộc lĩnh vực cải tạo, sửa chữa trụ sở.

12. Báo cáo giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật về xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

12.1. Phụ lục 1.

12.2. Phụ lục 2.

12.3. Phụ lục 3.

12.4. Phụ lục 4.

12.5. Phụ lục 5.