Logo
 

Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh

A. Thường trực HĐND tỉnh

1. Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù về tiền đất đối với thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn giai đoạn 2015-2020.

1.1. Biểu phụ lục kèm theo

2. Tờ trình về việc đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

B. Các Ban HĐND tỉnh

I. Ban Kinh tế - ngân sách

1. Tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết Quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.

1.1. Phụ lục cấp tỉnh.

1.2. Phụ lục cấp huyện.

1.3. Phụ lục cấp xã.

2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025.

4. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

5. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021.

5.1. Phụ lục 1.

5.2. Phụ lục 2.

6. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 03 tầng 15 phòng trường THPT Ninh Giang, huyện Ninh Giang.

7. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

8. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp của huyện Thanh Hà, tại khu công nghiệp Thanh Hà, bổ sung cho Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang.

9. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

II. Ban Văn hóa - xã hội

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022.

III. Ban Pháp chế

1. Báo cáo thẩm tra về việc đề nghị ban hành nghị quyết Quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 – 2021.

2.1. Phụ lục 1.

2.2. Phụ lục 2.

2.3. Phụ lục 3.

2.4. Phụ lục 4.

2.5. Phụ lục 5.

2.6. Phụ lục 6.

2.7. Phụ lục 7.