Logo
 

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, thuộc thẩm quyền giải quyết.

      Sau đây là toàn văn Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.