Logo
 

Hải Dương hướng dẫn sắp xếp tổ chức, nhân sự khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn.

Theo quy định, mỗi đơn vị hành chính mới được thành lập từ sắp xếp 2 đơn vị hành chính cũ thì mỗi chức danh công chức không quá 3 người. Trong ảnh: Công chức xã Thanh Xá (đơn vị dự kiến sáp nhập với xã Thanh Thủy), Thanh Hà giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Ban chấp hành đảng bộ mới được chỉ định hoạt động đến hết nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, đảng bộ ở đơn vị hành chính mới sẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất các đảng bộ ở đơn vị hành chính cũ. Tên đảng bộ mới lấy theo tên của đơn vị hành chính mới. Nhiệm kỳ của đảng bộ mới được thực hiện theo điểm 12, mục 12, Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 28/9/2021.

Số chi bộ trực thuộc đảng bộ ở đơn vị hành chính mới là tổng số các chi bộ thôn, khu dân cư, trường học trực thuộc các đảng bộ ở đơn vị hành chính cũ và các chi bộ được sáp nhập từ các chi bộ công an, quân sự, y tế của các đơn vị hành chính cũ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra cấp ủy của đảng bộ mới tối đa không vượt quá tổng số hiện có của các tổ chức đảng cùng cấp trước khi sắp xếp trừ đi số lượng các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác hoặc chuyển công tác. Số lượng Phó Bí thư cấp ủy của đảng bộ mới tối đa không vượt quá tổng số phó bí thư cấp ủy hiện có và số bí thư cấp ủy của các tổ chức đảng cùng cấp trước khi sắp xếp được bố trí làm phó bí thư mà không bố trí làm bí thư cấp ủy của tổ chức đảng mới trừ đi số lượng các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu, nghi công tác hoặc chuyển công tác.

Tương tự, số lượng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy của đảng bộ mới tối đa không vượt quá tổng số phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy hiện có trừ đi các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác hoặc chuyển công tác.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy; ủy viên ủy ban kiểm tra, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy của đảng bộ ở đơn vị hành chính mới thực hiện theo chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương...

HĐND ở đơn vị hành chính mới hoạt động cho đến khi HĐND khóa mới nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu ra

Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ, nhiệm kỳ của HĐND tại đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp được xác định như sau:

Trường hợp đơn vị hành chính được hình thành trên cơ sở nhập các đơn vị hành chính cùng cấp và có tên gọi khác với tên gọi của đơn vị hành chính được nhập thì khóa của HĐND ở đơn vị hành chính được hình thành sau sắp xếp được tính lại từ đầu (khóa I) kể từ thời điểm thành lập.

Trường hợp đơn vị hành chính được hình thành trên cơ sở nhập hoặc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cùng cấp hoặc giữ nguyên tên gọi và loại hình của một trong các đơn vị hành chính được nhập, điều chỉnh thì khóa của HĐND ở đơn vị hành chính được hình thành sau khi nhập, điều chỉnh tiếp tục tính theo khóa của HĐND ở đơn vị hành chính được giữ nguyên tên gọi.

Đại biểu HĐND của đơn vị hành chính mới gồm tổng số đại biểu HĐND của các đơn vị hành chính cũ được sắp xếp và hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực HĐND tại đơn vị hành chính mới được hình thành sau sắp xếp gồm Chủ tịch và không quá 2 Phó Chủ tịch HĐND.

Nhiệm kỳ của UBND tại đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp theo nhiệm kỳ của HĐND. Lãnh đạo UBND tại đơn vị hành chính mới được hình thành sau sắp xếp gồm Chủ tịch, không quá 2 Phó Chủ tịch UBND. Trường hợp Chủ tịch UBND cấp xã cũ khi sắp xếp không bố trí làm chủ tịch UBND cấp xã mới mà bố trí làm Phó Chủ tịch UBND thì có không quá 3 Phó Chủ tịch UBND cho đến hết nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ 2026-2031 thực hiện theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Khi Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đối với tỉnh Hải Dương có hiệu lực thi hành, HĐND ở đơn vị hành chính mới tiến hành kỳ họp thứ nhất (đối với những đơn vị hành chính có tên gọi mới); kỳ họp HĐND tiếp theo của đơn vị hành chính được giữ nguyên tên gọi cũ (đối với các đơn vị vẫn giữ nguyên tên gọi cũ của một trong hai đơn vị hành chính được sắp xếp) để bầu ra các chức danh của HĐND, UBND theo quy định tại điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. HĐND ở đơn vị hành chính mới hoạt động cho đến khi HĐND khóa mới nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu ra.

Vận động cán bộ, công chức không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện nghỉ công tác

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cán bộ cấp xã được bố trí, sắp xếp phải còn đủ điều kiện về tuổi để có thể tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031; đối với những người không đủ điều kiện về tuổi tái cử thì vận động nghỉ công tác ngay hoặc sắp xếp giữ chức vụ phù hợp để đến thời điểm tổ chức đại hội cấp xã thì nghỉ công tác hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

Cán bộ cấp xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn có thể xem xét chuyển thành công chức cấp huyện và bố trí công tác phù hợp với vị trí việc làm nếu UBND cấp huyện còn chỉ tiêu biên chế hoặc có thể xem xét bố trí công tác tại đơn vị hành chính cấp xã khác trên cùng địa bàn cấp huyện hiện còn khuyết vị trí. Cán bộ cấp xã là Chủ tịch MTTQ, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội đã có thời gian làm cán bộ cấp xã từ 5 năm trở lên, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì có thể được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức cấp xã tại các xã, phường, thị trấn khác trong cùng địa bàn cấp huyện nếu còn chỉ tiêu biên chế.

Trong trường hợp tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức có trình độ chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thì trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh có hiệu lực thi hành thì phải có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm của công chức.

Cán bộ ở đơn vị hành chính cũ không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hoặc không thể bố trí sắp xếp được thì vận động nghỉ công tác và hưởng các chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

Đối với công chức, đơn vị hành chính mới được thành lập từ sắp xếp 2 đơn vị hành chính cũ thì mỗi chức danh không quá 3 người. Riêng chức danh chỉ huy trưởng quân sự 1 người, tài chính - kế toán không quá 2 người. Chậm nhất 5 năm, kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh có hiệu lực thi hành thì phải bố trí số lượng bảo đảm theo đúng quy định hiện hành.

Việc bố trí, sắp xếp công chức dôi dư thực hiện theo nguyên tắc công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì có thể xem xét chuyển, đề nghị tiếp nhận thành công chức cấp huyện phù hợp với vị trí việc làm nếu UBND cấp huyện còn chỉ tiêu biên chế. Công chức từ đơn vị hành chính cấp xã này có thể điều động, bố trí sang công tác ở các xã, phường, thị trấn khác trên cùng địa bàn cấp huyện hiện còn biên chế.

Trong trường hợp sắp xếp, bố trí nếu công chức có trình độ chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm được sắp xếp thì trong thời hạn 5 năm tính từ thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, công chức được sắp xếp phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp công chức có nguyện vọng nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi thì giải quyết theo chế độ quy định hiện hành.

Đối với người hoạt động không chuyên trách bố trí theo đúng số lượng quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng hướng dẫn cụ thể quy trình chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã...

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 252483
Tổng lượt truy cập: 41344919