Logo
 

Xây dựng quy chế phối hợp công tác 3 văn phòng cấp tỉnh

Chiều 14.8, các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh tổ chức hội thảo xây dựng quy chế phối hợp hoạt động
Chiều 14.8, các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh tổ chức hội thảo xây dựng quy chế phối hợp hoạt động.


Đồng chí Nguyễn Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội thảo
 

Dự thảo quy chế phối hợp công tác giữa các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh gồm 3 chương, 11 điều quy định về mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng và nội dung phối hợp. Theo đó, nội dung phối hợp gồm: Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác của Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh; chuẩn bị nội dung, chương trình và đôn đốc, kiểm tra việc phục vụ các kỳ họp, hội nghị, các cuộc họp, buổi làm việc và các chuyến công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. Tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, triển khai các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành...

Các ý kiến thảo luận tập trung hoàn thiện kết cấu, thể thức văn bản quy chế phối hợp; cách thức phối hợp nội dung công tác; phối hợp chuẩn bị các hội nghị, kỳ họp; phối hợp xây dựng đề án kết nối mạng công nghệ thông tin...