Logo
 

Số lượng cấp Phó Trưởng phòng thuộc sở, UBND cấp huyện và tương đương

Quy định của UBND tỉnh Hải Dương nêu rõ số lượng Phó Trưởng phòng thuộc sở và tương đương theo phân loại hành chính.

Ngày 2.8.2023, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh  và UBND cấp huyện.

Điều 8 của quy định này nêu rõ về số lượng Phó Trưởng phòng thuộc sở và tương đương. Theo đó, số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định và theo phân loại hành chính, cụ thể:

- Phòng thuộc sở có dưới 8 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Trưởng phòng.

- Phòng thuộc sở có từ 8-14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng.

- Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 Phó Trưởng phòng.

Số lượng Phó Chánh Văn phòng sở được thực hiện như quy định trên.

Riêng đối với số lượng Phó Chánh Thanh tra sở: Thanh tra sở có dưới 8 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Chánh Thanh tra; Thanh tra sở có từ 8 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 Phó Chánh Thanh tra.

Số lượng Phó Chi cục trưởng, Phó Trưởng ban thuộc sở (gọi chung là Chi cục) như sau:

- Chi cục có từ 1-3 phòng được bố trí 1 Phó Chi cục trưởng.

- Chi cục không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 Phó Chi cục trưởng.

Trường hợp Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có quy định số lượng Phó Trưởng phòng thuộc sở và tương đương khác với quy định này thì thực hiện theo quy định của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Theo điều 14 của quy định, UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14.9.2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5.5.2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, bình quân mỗi phòng có 2 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 248802
Tổng lượt truy cập: 32328121