Logo
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
29/11/2023 / Admin
Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức trong 1/2 ngày (ngày 06/11/2023), theo hình thức họp tập trung tại Hội trường tầng 4, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông.
9/11/2023 / Admin
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
29/10/2023 / Admin
Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến sẽ tiến hành trong 03 ngày, từ ngày 06/12 đến ngày 08/12/2023 theo hình thức họp tập trung và xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng.
25/10/2023 / Admin
Theo dự kiến, một trong các nội dung của kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương cuối năm 2023 là xem xét hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
18/10/2023 / Admin