Logo
 

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ

Triển khai kế hoạch của Bộ Nội vụ về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ, Trang Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông tin toàn văn nội dung các chính sách, quy định mới tại một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng từ năm 2023 đến nay để cử tri và nhân dân cùng tìm hiểu, theo dõi.

1. Công văn của Bộ Nội vụ về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ.

2. Mục lục tài liệu.

3. Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

4. Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

5. Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

6. Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo).

7. Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

8. Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

9. Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ thống kê ngành Nội vụ.

10. Thông tư số 08/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ.

Ban biên tập

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 248806
Tổng lượt truy cập: 32328125