Logo
 

Báo cáo của UBND tỉnh

1. Báo cáo Tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT năm 2023;  phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (TM).

2. Báo cáo số 204/BC-UBND Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 tỉnh Hải Dương.

3. Báo cáo số 208/BC-UBND Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hải Dương (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4; Phụ lục 5; Phụ lục 6; Phụ lục 7; Phụ lục 8; Phụ lục 9; Phụ lục 10; Phụ lục 11; Phụ lục 12; Phụ lục 13; Phụ lục 14; Phụ lục 15; Phụ lục 16; Phụ lục 17).

4. Báo cáo số 213/BC-UBND Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (Phụ lục 1; Phụ lục 2).

5. Báo cáo số 210/BC-UBND Việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 (Phụ lục kèm theo).

6. Báo cáo số 211/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến ngày 30/11/2023.

7. Báo cáo số 212/BC-UBND Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2024-2026.

7.1. Báo cáo ước thu ngân sách 2023.

8. Báo cáo số 215/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023 và những vấn đề trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024.

9. Báo cáo số 186/BC-UBND Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16 – HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII.

10. Báo cáo số 216/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo).

11. Báo cáo số 195/BC-UBND Về việc Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2022 (Phụ lục kèm theo).

11.1. Bảng hệ số tỷ trọng.

12. Báo cáo số 217/BC-UBND Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến phương án phân bổ năm 2024 (Phụ lục kèm theo).