Logo
 

Tờ trình của UBND tỉnh

1. Tờ trình số 66/TTr-UBND Về việc quy định mức quà tặng và định mức phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục 1Phụ lục 2).

1.1. Báo cáo tác động của chính sách.

1.2. Báo cáo kết quả thực hiện.

1.3. Báo cáo thẩm định văn bản.

2. Tờ trình số 67/TTr-UBND Về việc quy định một số nội dung chi và mức chi cho người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2.1. Báo cáo thẩm định văn bản.

3. Tờ trình số 70/TTr-UBND Về việc thông qua Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023.

3.1. Phương pháp xác định giá.

3.2. Phương án giá theo vùng.

3.3. Phương án giá sản phẩm.

4. Tờ trình số 65/TTr-UBND Về việc quy định mức chi thực hiện một số chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ của tỉnh Hải Dương.

4.1.  Báo cáo tác động của chính sách.

4.2. Báo cáo kết quả thực hiện.

4.3. Báo cáo thẩm định văn bản.

5. Tờ trình số 69/TTr-UBND Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1; Phụ lục 2).

6. Tờ trình số 71/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

7. Tờ trình số 73/TTr-UBND Về số lượng giao hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế tại các đơn vị sự nghiệp do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ (Phụ lục 1; Phụ lục 2).

8. Tờ trình số 72/TTr-UBND Về việc đặt tên đại lộ trên địa bàn thành phố Hải Dương.

8.1. Tờ trình của UBND thành phố Hải Dương.

8.2. Tờ trình của HĐTV đặt tên đường.

8.3. Quyết định phê duyệt dự án.

8.4. Biên bản họp HĐTV.

8.5. Biên bản khảo sát hiện trạng.

8.6. Thuyết minh tiểu sử.

8.7. Bản đồ đại lộ.

8.8. Tổng hợp tài liệu.

9. Tờ trình số 74/TTr-UBND Đề nghị thông qua Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng, tỷ lệ 1/2000.

9.1. Nhóm các nhiệm vụ quy hoạch.

10. Tờ trình số 78/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

11. Tờ trình số 79/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây mới Trạm Kiểm lâm Côn Sơn - Hạt Kiểm lâm thành phố Chí Linh thuộc Chi cục Kiểm lâm Hải Dương.

12. Tờ trình số 75/TTr-UBND Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức  phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật và một số nội dung, mức chi  có tính chất đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống  hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

13. Tờ trình số 76/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo).

14. Tờ trình số 77/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016, Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 04/2022/NQHĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo).

15. Tờ trình số 83/TTr-UBND Về việc ban hành Quyết định quy định chế độ ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

15.1. Văn bản tham mưu, đề xuất.

15.2. Báo cáo giải trình, tiếp thu.

15.3. Tổng hợp ý kiến tham gia.

15.4. Dự thảo Quyết định.

16. Tờ trình số 86/TTr-UBND Về Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

16.1. Tờ trình đề nghị thông qua hồ sơ.

16.2. Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh.

17. Tờ trình số 80/TTr-UBND Về việc đề nghị phân bổ vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 4 (vốn ngân sách tỉnh); điều chỉnh kế hoạch vốn NSĐP năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện  và giải ngân sang năm 2023 (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3).

18. Tờ trình số 84/TTr-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023 (Phụ lục 1: Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn, Nam Sách, Thanh Hà, Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ; Phụ lục 2; Phụ lục 3).

19. Tờ trình số 85/TTr-UBND Về việc đề nghị thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4).

20. Tờ trình số 81/TTr-UBND Về việc đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.