Logo
 

Tờ trình, báo cáo của HĐND tỉnh

          A. TỜ TRÌNH

1. Tờ trình số 151/TTr-HĐND Về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Tờ trình số 153/TTr-HĐND Về việc ban hành Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024.

          B. BÁO CÁO

          I. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

1. Báo cáo số 147/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri Trước kỳ họp thứ 16 – HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII.

2. Báo cáo số 144/BC-HĐND Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

3. Báo cáo giám sát chuyên đề số 154/BC-HĐND Về công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục 1; Phụ lục 2).

3.1. Tổng hợp phiếu điều tra xã hội học.

          II. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. BCTT số 66/BCTT-VHXH của Ban VHXH Về việc quy định mức quà tặng và định mức phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. BCTT số 67/BCTT-VHXH của Ban VHXH Về việc quy định một số nội dung chi và mức chi cho người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3. BCTT số 69/BCTT-VHXH của Ban VHXH Về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

4. BCTT số 68/BCTT-VHXH của Ban VHXH Về việc quy định mức chi thực hiện một số chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ của tỉnh Hải Dương.

          III. BAN PHÁP CHẾ

1. BCGSCĐ số 154/BCGSCĐ-BPC của Ban Pháp chế về Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

2. BCTT số 81/BCTT-BPC của Ban Pháp chế Về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023.

3. BCTT số 82/BCTT-BPC của Ban Pháp chế về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật và một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

4. BCTT số 83/BCTT-BPC của Ban Pháp chế Về số lượng giao hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế tại các đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.

5. BCTT số 84/BCTT-BPC của Ban Pháp chế Về việc đặt tên Đại lộ trên địa bàn thành phố Hải Dương.

          IV. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

1. BCTT số 99/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu Công nghiệp Đại An mở rộng, tỷ lệ 1/2000.

2. BCTT số 100/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 (Phụ lục kèm theo).

3. BCTT số 101/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây mới Trạm Kiểm lâm Côn Sơn - Hạt Kiểm lâm thành phố Chí Linh thuộc Chi cục Kiểm lâm Hải Dương.

4. BCTT số 102/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện một số dự án, công trình bổ sung năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4).

5. BCTT số 103/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3).

6. BCTT số 104/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phân bổ vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 4 (vốn ngân sách tỉnh) điều chỉnh kế hoạch vốn NSĐP năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 (Phụ lục kèm theo).

7. BCTT số 105/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 (Phụ lục kèm theo).

8. BCTT số 106/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung trình tại kỳ họp.

9. BCTT số 107/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

10. BCTT số 108/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

11. BCTT số 109/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2019/NQHĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (Phụ lục 1; Phụ lục 2: Phụ lục 3).

12. BCTT số 110/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023 (Phụ lục 1; Phụ lục 2: Phụ lục 3).