Logo
 

Chất vấn và trả lời chất vấn

          Trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), các đại biểu HĐND tỉnh đã gửi nội dung chất vấn. Sau khi tổng hợp, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành trả lời bằng văn bản. Cụ thể, nội dung trả lời chất vấn của một số đơn vị như sau:

1. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Báo cáo trả lời chất vấn của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.

3. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Xây dựng.

4. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Tài chính (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4).

5. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.