Logo
 

Báo cáo của UBND tỉnh

1. Báo cáo Tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (M).

2. Báo cáo số 94/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và những vấn đề trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2023.

3. Báo cáo số 95/BC-UBND Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Phụ lục 1; Phụ lục 2).

4. Báo cáo số 96/BC-UBND Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

5. Báo cáo số 100/BC-UBND Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; Phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023 (Phụ lục 1; Phụ lục 2).

6. Báo cáo số 81/BC-UBND Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII.

7. Báo cáo số 103/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4; Phụ lục 5; Phụ lục 6; Phụ lục 7; Phụ lục 8; Phụ lục 9; Phụ lục 10).

8. Báo cáo số 102/BC-UBND Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4; Phụ lục 5).