Logo
 

Tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh

1. Tờ trình số 53/TTr-UBND Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022 (Phụ lục kèm theo).

2. Tờ trình số 48/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xử lý sự cố đê điều trên địa bàn huyện Nam Sách và huyện Thanh Hà.

3. Tờ trình số 55/TTr-UBND Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 (Phụ lục kèm theo).

4. Tờ trình số 58/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (địa điểm mới).

5. Tờ trình số 59/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33m kéo dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán, thành phố Hải Dương.

6. Tờ trình số 60/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối Quốc lộ 18, thành phố Chí Linh.

7. Tờ trình số 61/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với Quốc lộ 5.

8. Tờ trình số 62/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, huyện Bình Giang.