Logo
 

Tờ trình của UBND tỉnh

1. Tờ trình số 28/TTr-UBND Về việc hỗ trợ thưởng vượt thu năm 2022 (Phụ lục kèm theo).

2. Tờ trình số 32/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, sửa chữa công trình Trụ sở Báo Hải Dương (Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

3. Tờ trình số 33/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp cống lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện (Báo cáo đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

4. Tờ trình số 34/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sồi, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ (Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

5. Tờ trình số 35/TTr-UBND V/v đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng Trường Trung học phổ thông Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng (Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

6. Tờ trình số 38/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ danh mục xã miền núi ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (Báo cáo thẩm định dự thảo VBQPPL của Sở Tư pháp).

7. Tờ trình số 39/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 (Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốnBáo cáo kết quả thẩm định đề xuất).

8. Tờ trình số 37/TTr-UBND Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023.

9. Tờ trình số 42/TTr-UBND Đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và phê duyệt danh mục dự án tạo nguồn đầu tư dự án trọng điểm giao cấp huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) (Phụ lục kèm theo).

10. Tờ trình số 43/TTr-UBND Đề nghị phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 3 (vốn ngân sách tỉnh) (Phụ lục kèm theo).