Logo
 

Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII

 

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

02/2023/NQ-HĐND 09/5/2023 Bãi bỏ danh mục xã miền núi ban hành kèm theo Nghị quyết  số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
09/NQ-HĐND 09/5/2023 Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa công trình Trụ sở Báo Hải Dương
10/NQ-HĐND 09/5/2023 Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sồi, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ
11/NQ-HĐND 09/5/2023 Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp cống lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện
12/NQ-HĐND 09/5/2023 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025
13/NQ-HĐND 09/5/2023 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng Trường trung học phổ thông Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng
14/NQ-HĐND 09/5/2023 Bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phê duyệt danh mục dự án tạo nguồn đầu tư dự án trọng điểm giao cấp huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) (Phụ lục kèm theo)
15/NQ-HĐND 09/5/2023 Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 3 (vốn ngân sách tỉnh) (Phụ lục 1; Phụ lục 2)
16/NQ-HĐND 09/5/2023 Thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 (Phụ lục kèm theo)
17/NQ-HĐND 09/5/2023 Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Đang trực tuyến: 6
Truy cập hôm nay: 252479
Tổng lượt truy cập: 41344915