Logo
 

Báo cáo của HĐND tỉnh

1. BCTT số 59/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 (Phụ lục 1Phụ lục 2).

2. BCTT số 60/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa công trình trụ sở Báo Hải Dương.

3. BCTT số 61/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022.

4. BCTT số 62/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023.

5. BCTT số 63/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng nhà lớp học bộ môn 3 tầng trường THPT Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng.

6. BCTT số 64/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án, công trình thuộc lĩnh vực thủy lợi (Phụ lục kèm theo).

7. BCTT số 65/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏdanh mục xã miền núi ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐNDngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

8. BCTT số 66/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về phương án đề nghị phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 05 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 3 (vốn ngân sách tỉnh).

9. BCTT số 67/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và phê duyệt danh mục dự án tạo nguồn đầu tư dự án trọng điểm giao cấp huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 249160
Tổng lượt truy cập: 33324394