Logo
 

Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII

 

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

07/2022/NQ-HĐND

08/12/2022

Ban hành quy định một số nội dung và định mức chi cho các đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Quy định kèm theo)

08/2022/NQ-HĐND 08/12/2022

Quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục 12)

09/2022/NQ-HĐND 08/12/2022

Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Quy định kèm theo)

35/NQ-HĐND 08/12/2022

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

36/NQ-HĐND 08/12/2022

Về việc hỗ trợ mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2022-2023

37/NQ-HĐND 08/12/2022

Điều chỉnh dự toán và Phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2021 (Phụ lục kèm theo)

38/NQ-HĐND 08/12/2022

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2023 (Phụ lục kèm theo)

39/NQ-HĐND 08/12/2022

Về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023 (Phụ lục kèm theo)

40/NQ-HĐND 08/12/2022

Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương5 năm 2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh) (Phụ lục kèm theo)

41/NQ-HĐND 08/12/2022

Về phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư côngvốn ngân sách nhà nước năm 2022 (Phụ lục kèm theo)

42/NQ-HĐND 08/12/2022

Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo)

43/NQ-HĐND 08/12/2022

Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hoá Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch

44/NQ-HĐND 08/12/2022

Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa khu nhà B Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

45/NQ-HĐND 08/12/2022

Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa hàng rào Nhà thiếu nhi tỉnh

46/NQ-HĐND 08/12/2022

Về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2023 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế

47/NQ-HĐND 08/12/2022

Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

48/NQ-HĐND 08/12/2022

Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 12)

49/NQ-HĐND 08/12/2022

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

50/NQ-HĐND 08/12/2022

Về sắp xếp, sáp nhập, chia tách, thành lập mới một số thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Phụ lục kèm theo)

51/NQ-HĐND 08/12/2022

Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2023 (Phụ lục 123)