Logo
 

Chất vấn và trả lời chất vấn

Trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), các đại biểu HĐND tỉnh đã gửi nội dung chất vấn nhưng do thời gian tại kỳ họp có hạn nên các ý kiến chưa được giải trình, trả lời trực tiếp. Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành trả lời bằng văn bản. Cụ thể, nội dung trả lời chất vấn của một số đơn vị như sau:

1. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Y tế.

2. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

4. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Xây dựng.

5. Báo cáo trả lời chất vấn của Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Ban biên tập tổng hợp