Logo
 

Các tờ trình, báo cáo của HĐND tỉnh

A. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

1. Tờ trình số 234/TTr-HĐND Về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

2. Tờ trình số 235/TTr-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

3. Báo cáo số 228/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII.

4. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề số 236/BC-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các doanh nghiệp sau chấp thuận đầu tư và công tác quản lý sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 12345).

5. Báo cáo số 237/BC-HĐND về Kết quả hoạt động năm 2022 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh khóa XVII (Phụ lục).

B. CÁC BAN HĐND TỈNH

I. BAN PHÁP CHẾ

1. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về "Việc triển khai, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021". (M)

2. BCTT số 91/BCTT-BPC của Ban Pháp chế Về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022.

3. BCTT số 92/BCTT-BPC của Ban Pháp chế về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện một số chế độ chính sách cho cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

4. BCTT số 93/BCTT-BPC của Ban Pháp chế về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách, thành lập mới các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022.

5. BCTT số 94/BCTT-BPC của Ban Pháp chế về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2023.

II. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. BCTT số 125/BCTT-VHXH của Ban VHXH Về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2023 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế.

2. BCTT số 126/BCTT-VHXH của Ban VHXH về Tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

3. BCTT số 127/BCTT-VHXH của Ban VHXH Về việc quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

4. BCTT số 128/BCTT-VHXH của Ban VHXH Về việc hỗ trợ mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2022-2023.

  III. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

1. BCTT số 120/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án, công trình thuộc lĩnh vực cải tạo, sửa chữa (Phụ lục).

2. BCTT số 121/BCTT-KTNS Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.

3. BCTT số 123/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh.

4. BCTT số 124/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hoá Côn Sơn – Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch.

5. BCTT số 125/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện một số dự án, công trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1234).

6. BCTT số 126/BCTT-KTNS của Ban KTNS Về việc điều chỉnh dự toán và phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.

  7. BCTT số 122/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 tỉnh Hải Dương.

8. BCTT số 127/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về phương án đề nghị phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 05 năm 2021-2025.

9. BCTT số 128/BCTT-KTNS của Ban KTNS Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; Phương án phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023.