Logo
 

Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

I. BÁO CÁO

1. Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. (M)

2. Báo cáo số 125/BC-UBND về Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (Phụ lục 1Phụ lục 2).

3. Báo cáo số 127/BC-UBND về Tài chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021 (Phụ lục kèm theo).

4. Báo cáo số 131/BC-UBND Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Báo cáo số 126/BC-UBND về Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2023-2025.

6. Báo cáo số 128/BC-UBND Điều chỉnh dự toán và Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Hải Dương (Phụ lục 12345678910111213141516171819).

7. Báo cáo số 133/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Hải Dương (Phụ lục).

8. Báo cáo số 134/BC-UBND Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2022 và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2023.

9. Báo cáo số 132/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022 và những vấn đề trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương.

 

II. TỜ TRÌNH

1. Tờ trình số 71/TTr-UBND Về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách thành lập mới một số thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022.

2. Tờ trình số 68/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022.

3. Tờ trình số 73/TTr-UBND Về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2023 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế.

4. Tờ trình số 72/TTr-UBND Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1Phụ lục 2).

5. Tờ trình số 74/TTr-UBND Về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

6. Tờ trình số 78/TTr-UBND về Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2023 (Phụ lục 123).

7. Tờ trình số 79/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa khu nhà B Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.

8. Tờ trình số 80/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa hàng rào Nhà thiếu nhi tỉnh.

9. Tờ trình số 81/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hoá Côn Sơn – Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch.

10. Tờ trình số 76/TTr-UBND Về Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung và định mức chi cho các đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục 12345).

11. Tờ trình số 77/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục 123).

12. Tờ trình số 82/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ mức thu học phí cho cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hải Dương năm học 2022-2023 (Phụ lục).

13. Tờ trình số 83/TTr-UBND Đề nghị phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh)_Phụ lục

14. Tờ trình số 84/TTr-UBND Về việc đề nghị phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2022 (Phụ lục 1234).