Logo
 

Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

a) Các báo cáo

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

         1.1. Phụ lục 1;

         1.2. Phụ lục 2;

         1.3. Kịch bản tăng trưởng kinh tế.

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 (Phụ lục kèm theo).

3. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

5. Báo cáo về tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

 

b) Các tờ trình

1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của HĐND tỉnh.

2. Tờ trình về việc ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúpxã hội, đối tựợng và chế độ cho một số đối tựợng bảo trợ xã hộitrên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo: Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3Phụ lục 4);

          2.1. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;

          2.2. Báo cáo thẩm định.

3. Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục số 1Phụ lục số 2).

4. Tờ trình về việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu phân bổ đất tại Khu công nghiệp Thanh Hà, bổ sung cho Khu công nghiệp Lương Điền.

5. Tờ trình về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho 07 xã khó khăn chưa đạt chuẩn nông thôn mới của 02 huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang (Phụ lục kèm theo).

6. Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

          6.1.  Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến; 

          6.2.  Báo cáo thẩm định.

7. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chế độ hỗ trợ đối với Hội thẩm nhân dân thuộc Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Tờ trình về việc đề nghị cấp vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương.