Logo
 

Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh

a) Thường trực HĐND tỉnh

1. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

4. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

b) Các Ban HĐND tỉnh

1. Ban Kinh tế - ngân sách

1. Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và nội dung một số Tờ trình của UBND tỉnh.

2. Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

3. Báo cáo thẩm tra về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đấttrồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

4. Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp của huyện Thanh Hà, tại khu công nghiệp Thanh Hà, bổ sung cho Khu công nghiệp Lương Điền- Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng.

5. Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho 07 xã khó khăn chưa đạt chuẩn nông thôn mới của 02 huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang.

6. Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làmviệc tại Việt Nam đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐNDngày 05/10/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương.

7. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

8. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụngtừ đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

9. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp của huyệnThanh Hà, tại khu công nghiệp Thanh Hà, bổ sung cho Khu công nghiệp Lương Điền- Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng.

10. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho 07 xã khó khăn chưa đạt chuẩn nông thôn mới của 02 huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang.

11. Báo cáo thẩm dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày05/10/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương.

12. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương.

13. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Ban Pháp chế

1. Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.

2. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với Hội thẩm nhân dân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Ban Văn hóa - xã hội

        Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ cho một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249517
Tổng lượt truy cập: 34571382