Logo
 

Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021