Logo
 

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình hoạt động của kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 14/KH-KTNS ngày 28/02/2023

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 14/KH-KTNS ngày 28/02/2023 về giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tại 1 số Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát do đồng chí Khổng Quốc Tuân - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng Đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân Sách và các đồng chí cán bộ Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại HTX công nghiệp cổ phần Mai Hồng ngày 14/3/2023

Đoàn đã đến làm việc các HTX: HTX công nghiệp cổ phần Mai Hồng (Kim Thành), HTX chăn nuôi gà thương phẩm xã Tân Việt (Thanh Hà), HTX nuôi ong nội rừng Kinh Môn (Kinh Môn), HTX vệ sinh môi trường Nam Sách(Nam Sách), HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tiền Tiến (Hải Dương), HTX Hoàng Nam Phát (Hải Dương).

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí Giám đốc và các đồng chí trong Ban Hội đồng quản trị của các HTX. Trong quá trình làm việc với Đoàn, các hợp tác xã đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Thông qua Liên minh HTX tỉnh, các Hợp tác xã đã nắm bắt được những chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể và Hợp tác xã; các HTX đã được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của tỉnh, của Liên minh HTX Việt Nam để mở rộng sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền của tỉnh, cấp huyện, cấp xã hỗ trợ về thủ tục thuê đất; về con giống và các loại văcxin trong chăn nuôi,... Các HTX chia sẻ khó khăn trong cơ chế chính sách, khó khăn trong chăn nuôi về thị trường đầu ra, thuê đất mở rộng quy mô sản xuất, khó khăn về vốn vẫn còn chưa đáp ứng được hoạt động chung của HTX....

Sau khi làm việc tại trụ sở của các HTX, Đoàn giám sát được ra thăm các mô hình sản xuất, chăn nuôi, vệ sinh môi trường, các nhà máy sản xuất. Trưởng đoàn tiếp thu những ý kiến, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan cấp trên của các HTX được khảo sát và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế tập thể và Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí hy vọng tất cả các HTX kinh doanh ngày càng có hiệu quả thực hiện tốt việc sắp xếp cơ cấu tổ chức sản xuất; các hoạt động liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm,... ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và nâng cao đời sống của thành viên. Đồng thời, đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật HTX 2012 sâu rộng đến các các tầng lớp nhân dân; thường xuyên, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động thực tế của HTX trên địa bàn, qua đó kịp thời củng cố, nâng cao chất lượng, phát huy và nhân rộng các mô hình liên kết kinh doanh có hiệu quả.

Nguồn Liên minh HTX tỉnh Hải Dương