Logo
 

Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Ngày 08/4/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVII và triển khai công tác...

Ngày 08/4/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVII và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp.

Tham dự Hội nghị có Thường trực,lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo UBNDtỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, lãnh đạo cácVăn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Sau khi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia củacác đại biểu, ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnhủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt chủ toạ Hội nghị kết luận như sau:

I. Thời gian, hình thức tổ chức: Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến sẽ tiếnhành trong 01 ngày, vào ngày 29/4/2022 (thứ Sáu) theo hình thức họp tập trung.

II. Nội dung trình kỳ họp

1. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết

- Tờ trình về quyết định “Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kếhoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022”;

- Tờ trình về quyết định phân bổ kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn vayđể trả nợ gốc năm 2022;

- Tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sửdụng vốn ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025;

- Tờ trình về việc phân bổ chỉ tiêu đất trồng lúa đến năm 2030 cho cáchuyện, thành phố, thị xã;

- Tờ trình về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sửdụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2022trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình về quyết định phê duyệt số lượng, mức bồi dưỡng đối với cộngtác viên dân số thôn, khu dân cư tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh HảiDương;

- Tờ trình về việc tăng quy mô lớp từ năm học 2022-2023 tại các trường:THPT Cẩm Giàng, THPT Cẩm Giàng II, THPT Tuệ Tĩnh trên địa bàn huyệnCẩm Giàng;

- Tờ trình về quyết định phê duyệt nội dung, định mức chi tổ chức các kỳthi áp dụng đối với giáo dục phổ thông;

- Tờ trình về công tác phòng chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địabàn tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình về quy định chế độ trợ giúp xã hội tại cộng đồng đối với ngườicao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụngdưỡng là vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc có nhưng những người nàyđang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình về ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngânsách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động, Thươngbinh và Xã hội tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnhHải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnhHải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh

2.1. Thường trực HĐND tỉnh: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểuHĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

2.2. Các Ban HĐND tỉnh: Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung trình kỳ họptrên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh: Báo cáo kinh phí thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ nguồn“Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” do Ủy ban MTTQ tỉnhquản lý.

4. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp

- Nghị quyết về việc “Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kếhoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022”;

- Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn vốn vay để trảnợ gốc năm 2022;

- Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sửdụng vốn ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết về việc phân bổ chỉ tiêu đất trồng lúa đến năm 2030 cho cáchuyện, thành phố, thị xã;

- Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sửdụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2022trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết quyết định phê duyệt số lượng, mức bồi dưỡng đối với cộngtác viên dân số thôn, khu dân cư tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh HảiDương;

- Nghị quyết về việc tăng quy mô lớp từ năm học 2022-2023 tại cáctrường: THPT Cẩm Giàng, THPT Cẩm Giàng II, THPT Tuệ Tĩnh trên địa bànhuyện Cẩm Giàng;

- Nghị quyết quyết định phê duyệt nội dung, định mức chi tổ chức các kỳthi áp dụng đối với giáo dục phổ thông;

- Nghị quyết về công tác phòng chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trênđịa bàn tỉnh Hải Dương;

- Nghị quyết về quy định chế độ trợ giúp xã hội tại cộng đồng đối vớingười cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụngdưỡng là vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc có nhưng những người nàyđang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Nghị quyết về ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngânsách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động, Thươngbinh và Xã hội tỉnh Hải Dương;

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dântỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dântỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóaXVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

III. Công tác chuẩn bị kỳ họp

1. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh

- Thường trực HĐND tỉnh: Chỉ đạo, phân công các Ban HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra nội dung cácTờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

- Các Ban HĐND tỉnh: Chủ động thời gian làm việc với các cơ quan, đơn vị theo phân công củaThường trực HĐND tỉnh; hoàn thành báo cáo thẩm tra trước ngày 25/4/2022.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh

- Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết và báo cáo Thườngtrực HĐND tỉnh danh mục các dự án đầu tư công sử dụng ngân sách địa phươngdự kiến trình HĐND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp.

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyếtgửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 22/4/2022 để các Ban HĐND tỉnhthẩm tra nội dung đảm bảo thời gian theo luật định.

- Chỉ đạo cơ quan soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với cáccơ quan có liên quan để hoàn thiện quy trình, thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Tham mưu, xây dựng dự thảo các báo cáo; nội dung, chương trình củakỳ họp và các văn bản khác phục vụ kỳ họp trước ngày 26/4/2022 để Thườngtrực HĐND tỉnh thống nhất, quyết định.

- Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyềnthông và các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc chuẩn bị tài liệu, các điềukiện cần thiết khác phục vụ kỳ họp.

- Tổng hợp toàn bộ các nội dung, chương trình và các văn bản khác phụcvụ kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII lên Trang thông tinđiện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hải Dương: http://dbdc.haiduong.gov.vn và Ứng dụng hỗ trợ kỳ họp HĐND tỉnh để đại biểu nghiên cứu.

4. Một số yêu cầu

- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp soạn trên fontchữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman);

- UBND tỉnh gửi 25 bộ tài liệu bằng văn bản giấy về Thường trực HĐNDtỉnh và file văn bản điện tử (chuẩn) vào địa chỉ email:congtachdnd.haiduong@gmail.com để phục vụ công tác lưu trữ; đối với cácvăn bản được trình bày trực tiếp tại kỳ họp cần phải tóm tắt ngắn gọn (khôngquá 5 trang giấy khổ A4).

Ban biên tập

Đang trực tuyến: 1
Truy cập hôm nay: 249865
Tổng lượt truy cập: 35320783