LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026
 
Các Nghị quyết, báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh(27/06/2021)
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh(24/06/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(24/06/2021)
Tài liệu văn bản chung(24/06/2021)
Báo cáo các cơ quan khác(24/06/2021)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh(11/07/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(07/07/2021)
Tài liệu văn bản chung(07/07/2021)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh(05/09/2021)
Các tờ trình của UBND tỉnh(01/09/2021)
Tài liệu văn bản chung(01/09/2021)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Các tờ trình của UBND tỉnh(27/10/2021)
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh(27/10/2021)
Tài liệu văn bản chung(22/10/2021)
 
Chất vấn và trả lời chất vấn
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII(14/12/2021)
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh(05/12/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(02/12/2021)
Báo cáo của các cơ quan khác(01/12/2021)
Tài liệu, văn bản chung(25/11/2021)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh(27/12/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(27/12/2021)
Tài liệu, văn bản chung(21/12/2021)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Báo cáo của cơ quan khác(28/04/2022)
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh(27/04/2022)
Các tờ trình của UBND tỉnh(21/04/2022)
Tài liệu, văn bản chung(19/04/2022)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Các báo cáo của HĐND tỉnh(23/06/2022)
Các tờ trình của UBND tỉnh(23/06/2022)
Tài liệu, văn bản chung(21/06/2022)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Chất vấn và trả lời chất vấn(20/07/2022)
Các tờ trình, báo cáo của HĐND tỉnh(09/07/2022)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(08/07/2022)
Báo cáo của các cơ quan khác(06/07/2022)
Tài liệu, văn bản chung(06/07/2022)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Các báo cáo của HĐND tỉnh(10/08/2022)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(10/08/2022)
Tài liệu, văn bản chung(30/07/2022)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh(26/09/2022)
Các báo cáo của HĐND tỉnh(26/09/2022)
Các tờ trình của UBND tỉnh(26/09/2022)
Tài liệu, văn bản chung(26/09/2022)