LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kinh nghiệm hoạt động
 
Thái Bình: "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; những kiến nghị, đề xuất sửa đổi luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015"
4/8/2019 2:56:58 PM
 
Hải Phòng: "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban HĐND thành phố; những kiến nghị, đề xuất sửa đổi luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015"
4/8/2019 2:54:50 PM
 
Bắc Ninh: "Vai trò, trách nhiệm của các Ban trong tham gia đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh"
4/8/2019 2:50:44 PM
 
Hà Nam: "Kinh nghiệm tổ chức thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND nói chung, thẩm tra các dự thảo nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luận nói riêng"
4/8/2019 2:48:33 PM
 
Hưng Yên: "Vai trò, trách nhiệm của Ban trong việc thẩm tra các văn bản trình Thường trực HĐND tỉnh đối với các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp"
4/8/2019 2:46:09 PM
 
Ninh Bình: "Vai trò tham mưu của các Ban trong việc tổ chức các phiên chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND"
4/8/2019 2:44:11 PM
 
Thành phố Hà Nội: "Vai trò tham mưu của các Ban trong việc tổ chức các phiên chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND"
4/8/2019 2:41:42 PM
 
Công tác phối hợp hoạt động của Đoàn ĐBQH với HĐND tỉnh Hải Dương
4/8/2019 2:28:13 PM
 
Vĩnh Phúc: "Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật hiện hành về HĐND và những kiến nghị, đề xuất sửa đổi luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015"
4/8/2019 2:25:29 PM
 
Hà Nam: " Giải pháp nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh"
4/8/2019 11:11:51 AM
 
1