LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kinh nghiệm hoạt động
 
Kinh nghiệm chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân
9/4/2018 3:58:58 PM
Kỳ họp HĐND là một trong những hoạt động cơ bản và chủ yếu của Hội đồng nhân dân. Chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân địa phương và đồng thời thể hiện vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
 
Nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND
1/11/2018 4:14:24 PM
Thông thường mỗi năm có 2 kỳ họp HĐND: giữa năm và cuối năm.
 
Giám sát chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị của cử tri
10/6/2017 8:20:37 AM
Giám sát việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của cử tri phải được tiến hành thường xuyên...
 
Kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử. Bài cuối: Công tác tham mưu của văn phòng HĐND
7/3/2017 7:30:01 AM
Dù ở cơ quan nào, cấp nào thì văn phòng đều có chức năng chính là tham mưu, giúp việc và phục vụ các đồng chí lãnh đạo và hoạt động của cơ quan...
 
Kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử. Bài 9: Tổ chức tốt kỳ họp HĐND
6/28/2017 7:44:23 AM
HĐND họp công khai. Trong trường hợp cần thiết thì HĐND quyết định họp kín. Thường trực dự kiến chương trình kỳ họp, HĐND quyết định chương trình kỳ họp.
 
Kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử. Bài 8: Tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề
6/27/2017 8:10:40 AM
Giám sát chuyên đề (GSCĐ) là hoạt động giám sát ngoài kỳ họp được thực hiện bởi ba chủ thể: HĐND; Thường trực HĐND; Ban của HĐND.
 
Bài 7: Xử lý đơn thư công dân và giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo
6/26/2017 8:46:30 AM
Khi nhận được KNTC phải có trách nhiệm xử lý, chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và giám sát việc giải quyết
 
Kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử. Bài 6: Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân
6/26/2017 8:44:57 AM
Tiếp xúc cử tri, tiếp công dân là hoạt động chủ yếu để thực hiện việc giữ mối quan hệ giữa đại biểu với cử tri và nhân dân.
 
Kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử. Bài 5: Kỹ năng chất vấn, xem xét trả lời chất vấn
6/23/2017 9:55:39 AM
Chất vấn là một hình thức giám sát của HĐND để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước ở địa phương.
 
Bài 4: Kỹ năng xem xét, thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND
6/23/2017 9:54:37 AM
Để mỗi đại biểu có thể so sánh, đối chiếu các thông tin trong báo cáo thì đại biểu phải có thông tin do đại biểu tự thu thập (gọi là thông tin tự có).
 
1