LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Giới thiệu
 
Nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng nhân dân tỉnh
10/3/2016 2:51:03 PM
( Điều 19 – Luật chính quyền địa phương năm 2015)
 
Giới thiệu chung về HDND
10/3/2016 2:47:51 PM
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.