LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 7
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII
Cập nhật: 11/05/2022 03:58:00 PM
 

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

01/2022/NQ-HĐND
29/4/2022Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng  trên địa bàn tỉnh Hải Dương
02/2022/NQ-HĐND29/4/2022Quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Biểu phụ lục kèm theo)
03/2022/NQ-HĐND
29/4/2022Quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương
01/NQ-HĐND29/4/2022Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
02/NQ-HĐND29/4/2022Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-HĐND
29/4/2022Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
04/NQ-HĐND
29/4/2022Hỗ trợ kinh phí trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục 1; Phụ lục 2)
05/NQ-HĐND
29/4/2022Về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
06/NQ-HĐND
29/4/2022Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Biểu phụ lục kèm theo)
07/NQ-HĐND
29/4/2022Hỗ trợ kinh phí đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương
08/NQ-HĐND
29/4/2022Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương
09/NQ-HĐND
29/4/2022Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương
10/NQ-HĐND
29/4/2022Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022 (Biểu phụ lục kèm theo)
11/NQ-HĐND
29/4/2022Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1; Phụ lục 2)
12/NQ-HĐND
29/4/2022Bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 (vốn ngân sách tỉnh) cho dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Ðằng
13/NQ-HĐND29/4/2022Phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn vay ODA để trả nợ gốc năm 2022

 
Các bài liên quan
Báo cáo của cơ quan khác (28/04/2022)
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh (27/04/2022)
Các tờ trình của UBND tỉnh (21/04/2022)
Tài liệu, văn bản chung (19/04/2022)
 
Quay lạiXem tiếp